wtorek, styczeń 18, 2022
Follow Us
czwartek, 11 grudzień 2014 14:13

Zawieszenie działalności SKOK Wołomin Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zawieszenie działalności SKOK Wołomin fot. sxc.hu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 11 grudnia 2014 r. działalności: Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie. Kasa Krajowa SKOK podkreśla, że SKOK Wołomin jest jedną z 53 Kas funkcjonujących na rynku usług finansowych w Polsce. Zaś jej sytuacja nie przekłada się na sytuację finansową pozostałych Kas, a depozyty we wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych gwarantowane są – tak, jak w bankach - do kwoty 100 tys. euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Kasa Krajowa informuje także, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy o skok kredyt płynnościowy może być udzielony wyłącznie w sytuacji, gdy SKOK ma zdolność do jego spłaty, zatem w przypadku braku zdolności SKOK do spłaty kredytu płynnościowego, Kasa Krajowa nie może, bez naruszenia tych przepisów, udzielić SKOK wsparcia płynnościowego.

Jak stwierdza dalej w komunikacie KK SKOK jej rzecznik prasowy, Andrzej Dunajski, zarządca komisaryczny SKOK Wołomin nie sporządził dotychczas programu postępowania naprawczego, do chwili obecnej  w SKOK Wołomin nie przeprowadzono badania ksiąg rachunkowych na dzień wprowadzenia zarządcy komisarycznego w tej SKOK, zatem nie jest możliwa wiarygodna ocena rzeczywistego stanu tej SKOK – m.in. zgodnie z treścią komunikatu KNF zgodnie z przygotowaną przez zarządcę komisarycznego, najnowszą dostępną sprawozdawczością według stanu na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8% portfela kredytowego SKOK Wołomin.

Ponadto Kasa Krajowa przypomina, że w związku z przejęciem nadzoru nad Kasami z jurysdykcji Kasy Krajowej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 września 2012 r. przedstawiciele Kasy Krajowej przekazali Komisji pismo „Informacja o działaniach nadzorczych i sytuacji finansowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie” (L.dz. ZA2/2889/2012), obszernie przedstawiające wątpliwości Kasy Krajowej, co do działalności SKOK w Wołominie. Kasa Krajowa m.in. wyraźnie wskazywała wówczas na istnienie tam „zorganizowanej grupy o niejasnych powiązaniach, która może narazić kasę na szkody wielkich rozmiarów” a „dodatkowo niepokój wzbudza to, że w centrum tej grupy znajdują się byli oficerowie WSI, znani z różnych działań gospodarczych, w sprawie których prowadzone były śledztwa prokuratorskie”. W piśmie do KNF szczegółowo opisane zostały zidentyfikowane przez Kasę Krajową niejasne zdarzenia, okoliczności i wątpliwości występujące w SKOK-u Wołomin. Ze względu na ograniczenia prawne i ustawowe, Kasa Krajowa nie jest władna do ujawnienia dzisiaj treści pisma przekazanego w 2012 r. Komisji Nadzoru Finansowego.

Natomiast po objęciu nadzorem Kas, do czego doszło ponad dwa lata temu, Komisja Nadzoru Finansowego uzyskała dostęp do wszelkich informacji niezbędnych do oceny stanu faktycznego w nadzorowanych podmiotach, w tym do dokumentacji SKOK Wołomin i Kasy Krajowej.

Według Komisji Nadzoru Finansowego podjęła ona decyzję w związku z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, członków kasy, na podstawie art. 74k ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych. Stan ten potwierdzony został wnioskiem zarządcy komisarycznego kasy złożonym do KNF. SKOK Wołomin według stanu na dzień 10 grudnia 2014 r. utracił płynność finansową, po uprzednim wykorzystaniu własnych środków płynnych, w tym wszystkich złożonych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej (dalej „Kasa Krajowa”) w wysokości 300,9 mln zł.

Po aresztowaniach członków władz SKOK Wołomin, zarządca komisaryczny ustanowiony przez KNF ujawnił rzeczywistą jakość portfela kredytowego kasy – zgodnie z przygotowaną przez zarządcę komisarycznego, najnowszą dostępną sprawozdawczością według stanu na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8% portfela kredytowego SKOK Wołomin.

a