poniedziałek, grudzień 05, 2022
Follow Us
piątek, 25 luty 2022 09:39

Apel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o nałożenie dotkliwych i głębokich sankcji na Rosję Wyróżniony

Napisane przez ZPP
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W przekonaniu ZPP wykorzystane powinny zostać wszelkie opcje leżące na stole i znajdujące się w dyspozycji instytucji międzynarodowych W przekonaniu ZPP wykorzystane powinny zostać wszelkie opcje leżące na stole i znajdujące się w dyspozycji instytucji międzynarodowych mat.pras

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z oburzeniem przyjmuje nieuprawniony i skandaliczny akt rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Militarna ingerencja w spójność terytorialną innego państwa i prowadzenie polityki podbojów to zachowania wykraczające poza ramy współczesnego porządku międzynarodowego i zasługujące na zdecydowane potępienie.

Państwo rosyjskie samo wykluczyło się z międzynarodowej wspólnoty, a działania putinowskiego reżimu wymagają zdecydowanej i odważnej odpowiedzi świata Zachodu.

Mając na uwadze powyższe, apelujemy o podjęcie wszelkich działań niezbędnych, by agresja Rosji spotkała się z należytą i adekwatną reakcją, a przede wszystkim – z maksymalnie dotkliwymi i głębokimi sankcjami o charakterze gospodarczym.

W przekonaniu ZPP wykorzystane powinny zostać wszelkie opcje leżące na stole i znajdujące się w dyspozycji instytucji międzynarodowych – z uwzględnieniem wyłączenia Rosji z międzynarodowego systemu finansowego i maksymalnym możliwym ograniczeniem wymiany handlowej, a także szerokim wykorzystaniem sankcji personalnych, takich jak mrożenie majątków, czy zakazy wjazdu. Bezwzględnie zahamowane powinny zostać również inwestycje realizowane w ramach współpracy z rosyjskim przemysłem energetycznym, w tym w szczególności Nord Stream 2.

Nie możemy obawiać się stosowania najostrzejszych sankcji znajdujących się w naszej dyspozycji. Gospodarka rosyjska jest o jedną trzecią mniejsza od gospodarki samych Włoch – kraju ponad dwukrotnie mniej ludnego. PKB Unii Europejskiej to piętnastokrotność PKB Rosji. PKB per capita Rosji, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, jest niższe niż Polski, Rumunii, czy Czech. Rosja jest gospodarczo znacznie słabsza i biedniejsza, niż my. Europejskie firmy i konsumenci poradzą sobie zatem bez rosyjskich pieniędzy.

Liczymy na zdecydowane i odważne działania Polski i instytucji międzynarodowych. Putinowski bandytyzm trzeba powstrzymać wszelkimi możliwymi środkami. Wyrażamy jednocześnie głęboką solidarność z narodem ukraińskim.

***

The Union of Entrepreneurs and Employers (ZPP) condemn the unauthorized and outrageous act of Russian aggression against Ukraine. Military interference in the territorial integrity of another state and the pursuit of a policy of conquest are behaviors that go beyond the framework of the modern international order and deserve strong condemnation. The Russian state has excluded itself from the international community, and the Putin regime’s actions require a strong and bold response from the Western world.

Bearing in mind the above, we call for all necessary steps to be taken to ensure that Russia’s aggression is met with a proper and adequate response, and above all – with the most severe and deep economic sanctions.

ZPP believes that all options that are on the table and at the disposal of international institutions should be used – including the exclusion of Russia from the international financial system and the maximum possible restriction on trade, as well as the extensive use of personal sanctions, such as freezing assets or entry bans. Investments made in cooperation with the Russian energy industry, including Nord Stream 2 in particular, should also be absolutely halted.

We cannot be afraid of applying the most severe sanctions at our disposal. The Russian economy is one-third smaller than that of Italy itself – a country more than twice less populous. The GDP of the European Union is fifteen times the GDP of Russia. Russia’s GDP per capita, taking into account the purchasing power parity, is lower than that of Poland, Romania or the Czech Republic. Russia is economically much weaker and poorer than we are. European companies and consumers will therefore do without Russian money.

We count on decisive and bold actions from Poland and international institutions. Putin’s banditry must be stopped by all means possible. At the same time, we express our deep solidarity with the Ukrainian people.

a