poniedziałek, październik 25, 2021
Follow Us
poniedziałek, 06 listopad 2017 13:16

Bardzo potrzebny remont ważnego muzeum

Napisane przez MM
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59351225 By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59351225

Rozpczyna się remont siedziby głównej warszawskiego Muzeum Niepodległości (Al. Solidarności 62).

W poniedziałek 6 listopada 2017 r. o g. 11.00 w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z wyłonioną w wyniku przetargu wykonawcą remontu i przebudowy tego obiektu.Od chwili podpisania umowy wykonawca Furmanek Reneval Sp. z o.o. S.K.A., przejmuje obiekt i rozpocznie prace. Podpisanie umowy związane jest z realizacją projektu „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych“, który otrzymał dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (uroczystość podpisania umów z beneficjentami programu odbyła się 6 marca 2017 r. z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego).

Poza tym, że w wyniku zaplanowanych prac wewnętrznych pałac będzie lepiej wyglądał, poprawi się znacznie jego funkcjonalność oraz zwiększy powierzchnia przeznaczona na działalność kulturalną, edukacyjną i wystawienniczą.

Dzięki nowej aranżacji wnętrza muzeum zyska dodatkowe sale wystawowe oraz przestronny, bardziej funkcjonalny komunikacyjnie hol.

Dużym przedsięwzięciem budowlanym będzie pogłębienie piwnic. To także pozwoli zwiększyć powierzchnię użytkową – i przeznaczyć ją na nowocześnie wyposażoną salę multimedialną. W ramach inwestycji wykonane zostaną ponadto prace w zakresie zagospodarowania terenu wokół pałacu i nadania mu estetyki i funkcji turystycznych (ławki, wygodne dojścia). Dzięki pozyskanym środkom zrealizowane zostaną dwie nowe ekspozycje: „Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości” i „Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów”, oraz zmodernizowana zostanie wystawa stała „Polonia Restituta. O niepodległość i granice”.

Wystawa „Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości” będzie prezentacją zbiorów muzeum ukierunkowaną na przypomnienie polskiego dziedzictwa kulturowego na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. Tematyka wystawy, zgodnie z zasobami należących do muzeum pamiątek, zostanie zaprezentowana na przykładzie dwóch miast wojewódzkich i godnego uwagi mniejszego miasteczka, które szczyciło się pięknem krajobrazu, dorobkiem kultury, w tym architektury, i polskimi tradycjami. Na wystawie zostanie przypomniany obraz tych miejsc z lat ich świetności, ich wielokulturowy charakter oraz walory architektoniczne i przyrodnicze.

Wystawa „Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów” będzie stanowić syntezę bogatej historii miejsca, udokumentowaną na obrazach i rycinach ze zbiorów Muzeum Niepodległości, uzupełnioną niezwykle interesującymi miejscowymi planami z różnych okresów.

Ważnym jej elementem będzie prezentacja „Światło i mrok” − multimedialna projekcja, istniejącego w pałacu do 1944 r., plafonu autorstwa Henryka Siemiradzkiego.

Wystawa stała „Polonia Restituta. O niepodległość i granice” zostanie gruntownie przebudowana i dostosowana do wymogów nowoczesnej placówki muzealnej. Zmiana aranżacji przestrzeni uatrakcyjni narrację. Gra światłem, dodanie multimediów i elementów interaktywnych pozwolą uzyskać nowy, atrakcyjniejszy dla dzisiejszego odbiorcy obraz. Dzięki inwestycji budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, które zostaną także uwzględnione w ramach planowanego do wdrożenia, bardzo bogatego i ambitnego programu kulturalno-edukacyjnego, skupionego wokół tematów „Ponad granicami” i „Wychowanie do niepodległości”.

Plan rozwoju muzeum zakłada, że jako Centrum Myśli Niepodległościowej ulokowane w Pałacu Przebendowskich wraz z podległymi Oddziałami (Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak) stworzy nowoczesną placówkę kultury o oddziaływaniu ponadregionalnym – z uwagi na podejmowaną tematykę − z rozbudowanym programem naukowym i edukacyjnym.

W tak zaplanowaną działalność wpisuje się Centrum Myśli Niepodległościowej jako ośrodek edukacyjny i naukowy, ale przede wszystkim jako miejsce dyskusji i wymiany poglądów. Zakończenie prac jest planowane na 2019 r. Całkowita wartość projektu to 21 316 335, 17 zł.  

a