środa, lipiec 28, 2021
Follow Us
poniedziałek, 11 sierpień 2014 12:29

Festiwal "Chopin i jego Europa" pod hasłem "Od Cho­pi­na i Grie­ga do Pa­nuf­ni­ka" Wyróżniony

Napisane przez OKI
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Pod­czas ju­bi­le­uszo­wej edy­cji 10. Fe­sti­walu "Cho­pin i jego Eu­ro­pa", który roz­pocz­nie się w pią­tek 15 sierpnia w War­sza­wie, wy­stą­pią gwiaz­dy do­brze znane fe­sti­wa­lo­wej pu­blicz­no­ści. Hasło te­go­rocz­ne­go fe­sti­wa­lu brzmi "Od Cho­pi­na i Grie­ga do Pa­nuf­ni­ka", a jed­nym z mo­ty­wów bę­dzie mu­zy­ka nor­we­ska.

W związ­ku z 100. rocz­ni­cą uro­dzin An­drze­ja Pa­nuf­ni­ka pu­blicz­ność bę­dzie mogła wy­słu­chać 16 jego utwo­rów. Fsti­wal "Cho­pin i jego Eu­ro­pa" przy­po­mni twór­czość tego wy­bit­ne­go pol­skie­go kom­po­zy­to­ra mu­zy­ki współ­cze­snej, wciąż bar­dziej do­ce­nia­ne­go za gra­ni­cą niż w kraju.

O ho­len­der­skiej or­kie­strze Bru­eg­ge­na opo­wie film do­ku­men­tal­ny "Se­kret or­kie­stry" w re­ży­se­rii Ka­ta­rzy­ny Ka­si­cy. Trę­bacz i jazz­man To­masz Stań­ko wraz z ze­spo­łem za­pre­zen­tu­je jaz­zo­we im­pro­wi­za­cje wy­wie­dzio­ne z li­stów kom­po­zy­to­ra. Ich frag­men­ty bę­dzie czy­tać aktor An­drzej Chyra.

Ponad 30 koncertów: recitale, koncerty kameralne, koncerty symfoniczne, jazzowy, opera, muzyka polska od Chopina do współczesności, muzyka norweska od Tellefsena i Griega do Nordheima, muzyka romantyczna, Koncert Griega w oryginalnym brzmieniu, przeboje muzyki klasycznej, wielcy wykonawcy, debiuty. Dyrektorem Artystycznym festiwalu jest Stanisław Leszczyński.

Koncert symfoniczny 28 sierpnia w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego odbędzie się o godz. 17. Natomiast recital fortepianowy Jana Lisieckiego - 19 sierpnia 2014, o godz. 20 - zastąpi wcześniej planowane występy Jorge Luis Pratsa oraz Ingolfa Wundera, które nie dojdą do skutku z przyczyn niezależnych od organizatora.

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad ju­bi­le­uszo­wą edy­cją fe­sti­wa­lu objął pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski.

Więcej na: http://pl.chopin.nifc.pl/festival.
Program festiwalu TUTAJ.

a