piątek, maj 20, 2022
Follow Us
piątek, 08 listopad 2013 15:02

Urzędowe dyktando Wyróżniony

Napisane przez Informacja prasowa
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jak pracownicy administracji publicznej radzą sobie z ortografią? Na sprawdzenie znajomości polskiej ortografii zdecydowało się 40 pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), w tym Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Autorką dyktanda jest prof. Katarzyna Kłosińska, sekretarz Rady Języka Polskiego.

Zorganizowano je w ramach projektu językowego, trwającego w urzędzie wojewódzkim od 2011 r. Chcemy, aby nasze pisma, decyzje administracyjne były zredagowane poprawną polszczyzną i zrozumiałe – powiedział wojewoda. Inicjatywa wpisuje się w cel strategiczny MUW – poprawę satysfakcji klientów, który zamierzamy osiągnąć w ramach misji wojewoda to rząd blisko społeczeństwa.

Pierwsze miejsce w dyktandzie zdobyła Joanna Karpińska z Biura Wojewody, drugie Krzysztof Orzechowski, również z Biura Wojewody, a trzecie Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. W MUW od sierpnia 2011 r. trwa projekt „Poprawność języka polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim". Jego cel to m.in.: rozpoznanie tendencji (w tym typowych błędów) w polszczyźnie MUW, zwiększenie świadomości językowej urzędników, dostosowanie języka urzędowego do misji MUW „Wojewoda to rząd bliżej społeczeństwa" oraz realizacja ustawowego obowiązku ochrony polszczyzny. Na podstawie analizy kilkuset stron korespondencji wewnętrznej i z klientami opracowano raport, który został przedstawiony kadrze kierowniczej Urzędu; powstają także analizy języka poszczególnych wydziałów. Co dwa miesiące w intranecie urzędu ukazuje się również miniporadnik, wyjaśniający problemy językowe. Koordynatorem projektu jest Eliza Czerwińska z Biura Wojewody.

Z analizy języka MUW wynika, że wśród błędów leksykalnych rozpowszechnione są: pleonazmy – „masło maślane" (miesiąc grudzień), nadużywanie niektórych wyrazów (posiadać, realizować) oraz posługiwanie się wyrazami niezgodnie z ich znaczeniem (powołane przepisy, pozyskane dane). Błędy składniowe są częste m.in. w formułach rozpoczynających korespondencję (w nawiązaniu do zamiast w związku z) ich przykładem jest też nadużywany spójnika iż. Występują również w wyrażeniach przyimkowych (odnośnie czegoś, celem). Błędy ortograficzne zwykle dotyczą pisowni łącznej i rozdzielnej, rozpowszechnione jest też nadużywanie dużej litery (Wojewoda Mazowiecki), także w wyrazach pospolitych. Powszechne błędy interpunkcyjne to m.in. wstawianie przecinka w zdaniu pojedynczym, brak przecinka przed spójnikami: aby, czy, gdyż, jeżeli, oraz przed konstrukcjami z imiesłowowym równoważnikiem zdania. Błędy typowe dla języka urzędowego to także długie, wielokrotnie podrzędnie złożone zdania, których cechami charakterystycznymi są osłabienie związków gramatycznych i logicznych pomiędzy poszczególnymi członami oraz skróty myślowe, wywołujące niekiedy efekt humorystyczny.

Zgodnie z ustawą o języku polskim organy władzy publicznej są zobowiązane do ochrony języka polskiego. Powinna ona polegać na dbaniu o poprawne używanie języka, doskonaleniu sprawności językowej oraz stwarzaniu warunków do rozwoju języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej.

{jumi [*9]}

a