sobota, lipiec 20, 2024
Follow Us
poniedziałek, 16 kwiecień 2012 10:20

Co z podwyżką stóp procentowych?

Ostatnie wypowiedzi prezesa NBP prof. Marka Belki sugerowały, że Rada Polityki Pieniężnej w końcu zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. Zdaniem prof. Elżbiety Chojny-Duch decyzja ta zależy od uporczywości i wysokiego trendu wzrostowego inflacji.

Dział: Gospodarka
czwartek, 12 styczeń 2012 06:20

Stopy w miejscu, inflacja nie zmaleje

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Najważniejsza - stopa referencyjna wynosi więc wciąż 4,5 proc. w skali rocznej.

Dział: Gospodarka
niedziela, 13 listopad 2011 07:21

2,5 proc. inflacji dopiero w 2013

Według Rady Polityki Pieniężnej zacieśnienie polityki pieniężnej w I półroczu br. umożliwi powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie.

Dział: Gospodarka
piątek, 26 sierpień 2011 11:37

Inflacja zmaleje ale wciąż wysoka

Rada Polityki Pieniężnej na swym lipcowym posiedzeniu wskazywała na zwiększoną niepewność co do perspektyw globalnej koniunktury – wynika z opublikowanego wczoraj przez NBP opisu dyskusji jej członków.

Dział: Gospodarka
czwartek, 07 kwiecień 2011 12:47

RPP: stopy w górę, 6,5 mld do budżetu

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., motywując to głównie obawą o wzrost inflacji. NBP przekaże do budżetu państwa 95 proc. z 6,5 mld zł zysku za ub.r.

Dział: Gospodarka
środa, 09 marzec 2011 06:37

Inflacja wzrośnie, PKB w miejscu

Z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej wynika, iż poziom inflacji w br. będzie wyższy od prognozowanego na ten okres w październiku ub.r. Natomiast poziom wzrostu PKB na 2011 r. liczonego w stosunku do ub.r. powinien wyglądać podobnie, jak wynikało to z prognozy październikowej. Jednak wskaźnik ten będzie słabł w kolejnych latach. Zgodnie z najnowszą (marcową) projekcją NBP i RPP - przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP - inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,8-3,7 proc. w 2011 r. (wobec 2,5-3,5 proc. w projekcji październikowej), 2,2-3,4 proc. w 2012 r. (wobec 2,4-3,7 proc.) oraz 2,1-3,7 proc. w 2013 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,3-5,1 proc. w 2011 r. (wobec 3,3-5,5 proc. w październikowej projekcji), 2,3-4,8 proc. w 2012 r. (wobec 2,8-5,5 proc.) oraz 1,7-4,4 proc. w 2013 r.

W 2010 r. roczne tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wyniosło 2,6 proc., tj. było zbliżone do celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. W ostatnich miesiącach nastąpił jednak wyraźny wzrost inflacji powyżej 2,5 proc. - do 3,1 proc. w grudniu 2010 r. i 3,8 proc. (dane wstępne) w styczniu 2011 r. Główną przyczyną wzrostu inflacji w okresie październik - grudzień 2010 r. był skokowy wzrost cen paliw, a także gazu i opału. Istotnym czynnikiem powodującym utrzymywanie się inflacji na podwyższonym poziomie była też wysoka dynamika cen żywności. Dodatkowo do wzrostu inflacji w grudniu 2010 r. przyczynił się efekt bazy związany z cenami usług internetowych. Przyspieszenie inflacji w styczniu 2011 r. wynikało przede wszystkim z przełożenia się na ceny krajowe wzrostu stawek VAT od 1 stycznia br. oraz dalszego wzrostu cen surowców rolnych i ropy naftowej na rynkach światowych, a także z podwyżek cen administrowanych w grupie nośników energii.

W III kw. 2010 r. PKB w ujęciu realnym wzrósł o 4,2 proc. r/r wobec 3,5 proc. r/r w II kw. 2010 r. Na podstawie wstępnych danych GUS o PKB w 2010 r. można szacować, że w IV kw. 2010 r. PKB w ujęciu realnym wzrósł o 4,3 proc. r/r. Dynamika spożycia indywidualnego w drugiej połowie 2010 r. istotnie wzrosła, kształtując się na poziomie zbliżonym do wieloletniej średniej. W porównaniu z pierwszą połową 2010 r. wyraźnie zwiększyło się również tempo wzrostu spożycia publicznego. Czynnikiem ograniczającym skłonność przedsiębiorstw do inwestowania w 2011 r. pozostaje niepewność dotycząca perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie i w Polsce. Pomimo wyraźnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego, w 2010 r. nastąpiło dalsze pogłębienie deficytu sektora finansów publicznych, który w ujęciu ESA95 wzrósł do ok. 7,9 proc. PKB. W 2010 r. zwiększył się również państwowy dług publiczny – do poziomu ok. 53,5 proc. PKB. W 2011 r., uwzględniając zapowiedziane zacieśnienie wynikające z dostosowań strukturalnych oraz wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym, deficyt sektora finansów publicznych w ujęciu ESA95 w 2011 r. ukształtuje się prawdopodobnie na poziomie poniżej 6 proc. PKB.

Zdaniem autorów raportu do najważniejszych czynników wpływających na projekcję tegorocznej inflacji i wzrostu PKB należą: 1/ w zakresie otoczenia zewnętrznego: niepewność odnośnie tempa i skali ożywienia gospodarki światowej oraz reakcji gospodarek krajów rozwiniętych na wycofywanie się rządów i banków centralnych z polityki silnej stymulacji fiskalnej i monetarnej; sytuacja na światowych rynkach finansowych – w tym skutki rosnącego zadłużenia niektórych krajów rozwiniętych; kształtowanie się cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych. 2/ w odniesieniu do kursu walutowego: wysoki deficyt finansów publicznych – osłabienie kursu zł wobec euro; napływ inwestycji zagranicznych i portfelowych – umocnienie kursu zł wobec euro. 3/ W zakresie cen żywności i energii w Polsce: polityka regulacyjna URE; niepewność wpływu na ceny w Polsce regulacji unijnych (związanych m.in. z ochroną środowiska, w tym z poziomem emisji CO2). 3/ w odniesieniu do polityki fiskalnej: zmiany systemowe zwiększające wpływy i ograniczające wydatki w 2012 r.; stopnie wykorzystania przez SFP środków z UE. W mniejszym stopniu projekcja tegorocznej inflacji i wzrostu PKB zależy od niedawno ogłoszonych danych nt. wynagrodzeń w gospodarce narodowej w IV kw. ub.r. (powyżej oczekiwań) oraz od nieco wyższych niż się wcześniej spodziewano ceny surowców rolnych.

 

Dział: Raporty
czwartek, 20 styczeń 2011 07:06

Stopy w górę

Na swym ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc.

Dział: Gospodarka
piątek, 29 październik 2010 08:27

Stopy nie drgnęły

Ograniczoną presją inflacyjną i płacową oraz spodziewanym napływem kapitału m.in. do polskiej gospodarki – uzasadniła Rada Polityki Pieniężnej swoją decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie.

Dział: Gospodarka
czwartek, 30 wrzesień 2010 08:06

RPP: gospodarka rośnie słabo - stopy bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie, tj. w skali rocznej: stopa referencyjna 3,5 proc., lombardowa - 5 proc., depozytowa - 2 proc., redyskonta weksli - 3,75 proc., dyskontowa weksli - 4 proc.

Dział: Gospodarka
środa, 25 sierpień 2010 16:18

Stopy bez zmian. Jak długo?

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: referencyjna - 3,5 proc. w skali rocznej, lombardowa - 5 proc., depozytowa - 2 proc., redyskonta weksli - 3,75 proc., dyskontowa weksli – 4 proc.

Dział: Gospodarka

a