czwartek, czerwiec 01, 2023
Follow Us

Nawrocki

90 proc. katastrof naturalnych na świecie wiąże się z wodą. Dla zmniejszania ryzyka katastrof kluczowe są mokradła: doliny rzeczne, torfowiska, starorzecza, nadrzeczne lasy. Rzeki - ze względu na plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych - są najbardziej zagrożonym typem mokradeł w Polsce. Nieodcięte od swej doliny rzeki są kluczowe dla ograniczania skutków powodzi - alarmuje Centrum Ochrony Mokradeł.

Dział: Nauka
piątek, 25 listopad 2016 13:30

Drogi wodne E30 i E70 będą modernizowane

Sejm RP przyjął ustawę o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Polska jako członek porozumienia zobowiązuje się do zapewnienia na objętych nim drogach wodnych warunków nawigacyjnych spełniających kryteria zapewniające im znaczenie międzynarodowe, tzw. klasę „E” odpowiadającej co najmniej IV klasie żeglowności. Na liście tej znajdują się ważne dla Lubuskiego drogi wodne E70 i E30. Wskazane w porozumieniu drogi wodne, w tym także Droga Wodna E70 – łącząca Odrę z Zalewem Wiślanym i stanowiąca część europejskiego szlaku komunikacyjnego wschód-zachód łączącego Kłajpedę z Rotterdamem oraz Droga wodna E30 – przebiegająca Odrzańską Drogą Wodną, łączącą Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie, ), po uzyskaniu przez nie standardu określonego przez AGN, mogą i powinny stać się docelowo elementami sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Dział: Polska

a