wtorek, maj 24, 2022
Follow Us

Nau­kow­cy za­koń­czy­li pra­ce nad in­no­wa­cyj­nym sys­temem po­mia­ru po­ten­cjal­nych ska­żeń ra­dio­ak­tyw­nych w sto­łecz­nych wo­do­cią­gach. Cią­głość kon­tro­li i szyb­kość dzia­ła­nia to je­go nie­wąt­pli­we atu­ty. War­sza­wa, pierw­sza na świe­cie, ko­rzy­sta z te­go naj­now­sze­go roz­wią­za­nia ochro­ny lud­no­ści cy­wil­nej.

Dział: Stolica
piątek, 31 maj 2013 11:55

Uniknąć powodzi

Powodzie są szybkie i zabójcze. Co najmniej 13 osób zginęło, gdy przypływ uderzył w część Arabii Saudyjskiej na początku maja. Dwa lata wcześniej, 123 osoby zginęły kiedy burze deszczowe sprowadziły ogromne ilości wody na suche tereny portu Dżudda, na wschód od Morza Czerwonego. Zaradzić kolejnym tragediom mogą drony, które mają monitorować ewentualną powódź w czasie rzeczywistym i alarmować z wyprzedzeniem o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Dział: Nauka
wtorek, 26 luty 2013 22:39

Monitoruj swoją przesyłkę

Speedmail – prywatny operator pocztowy, wyspecjalizowany w usługach dla biznesu – wprowadza pionierską usługę. Dzięki track and trace klienci będą mogli sprawdzać, na jakim etapie doręczania znajdują się ich listy. Taka możliwość dotyczy każdej kategorii przesyłki, w tym zwykłego listu. Dotąd takie świadczenia oferowały w Polsce jedynie firmy kurierskie.

Dział: Firmy
czwartek, 04 październik 2012 09:24

Parabanki mogą zostać monitorowane

Związek Banków Polskich chciałby systemu monitorowania działalności parabanków. – To nie wymaga nakładów, a można by go było opracować w ciągu kilku kwartałów – przekonuje prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Jak podkreśla, tego typu instytucje powinny również udzielać informacji o udzielonych pożyczkach i kredytach. – Zmiany leżą w ich i naszym dobrym interesie – mówi Pietraszkiewicz.

poniedziałek, 20 luty 2012 06:41

E-monitoring emisji CO2

Czołowa, polska spółka paliwowa uruchomiła system informatyczny do monitorowania, raportowania i prognozowania emisji CO2.

Dział: Firmy

KIG pozytywnie ocenia rządowy projekt nowelizacji ustaw prawo bankowe, o obrocie instrumentami finansowymi, o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zdaniem KIG, proponowane zmiany, które dostosowują polskie przepisy do unijnych dyrektyw, pozytywnie wpłyną na stabilność rynku finansowego.

Dział: Gospodarka

a