poniedziałek, lipiec 22, 2024
Follow Us
piątek, 10 sierpień 2012 13:13

Paszport dla dziecka

Napisane przez AM
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Polskie paszporty wydawane po 29 czerwca 2009 r. zawierają dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców, ale do tych paszportów (i paszportów tymczasowych) nie można wpisywać dzieci.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekunów, poświadczoną za zgodność przez organ paszportowy lub notariusza, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego rodzica wyłącznie z ważnych powodów, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudnione.

Procedura poboru odcisków palców do nowych paszportów oraz weryfikacji danych zawartych w paszporcie podczas jego odbioru jest prosta (a może sprawić dzieciom wielką frajdę) i tylko nieznacznie wydłuża załatwianie sprawy paszportowej. Odciski palców są zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie będą odwzorowane graficznie w dokumencie (nie są widoczne). Odciski palców nie są gromadzone w ewidencjach paszportowych. Paszporty wydawane dla dzieci poniżej 5. roku życia będą ważne przez 5 lat, a opłata za jego wydanie wynosi 30 zł. Paszporty dla dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat są również ważne przez 5 lat. Natomiast paszporty wydane osobom małoletnim, które ukończyły 13. rok życia są ważne przez 10 lat od daty wydania.

Paszport tymczasowy

Zamiast paszportu biometrycznego, można w określonych przypadkach uzyskać paszport tymczasowy. Jest on wydawany: dzieciom do ukończenia 5 roku życia; obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej; obywatelom polskim przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu; obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny. Paszporty tymczasowe wydaje w kraju wojewoda, a za granicą konsul. Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty wydania. Paszport tymczasowy nie zawiera biometrii.

Paszport na granicy?

Wprawdzie pomiędzy państwami członkowskimi obszaru Schengen nie jest prowadzona kontrola graniczna i podczas przekraczania granicy wewnętrznej strefy nie musimy okazywać dokumentów podróży, nie oznacza to jednak, że podróżowanie po obszarze Schengen odbywa się na takich samych zasadach jak podróżowanie tylko po własnym kraju. Dotyczy to zwłaszcza osób małoletnich. W sytuacjach wyjazdu do innego kraju strefy Schengen, każda osoba (nawet małoletni) musi posiadać dokument tożsamości, który potwierdza korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się. W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każde dziecko musi posiadać paszport.
www.msw.gov.pl

{jumi [*6]}

a