środa, luty 08, 2023
Follow Us

Nawrocki

piątek, 20 wrzesień 2013 11:06

Tydzień Kultury Bez Barier Wyróżniony

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Tydzień Kultury Bez Barier http://kulturabezbarier.org/

Podczas War­szaw­skiego Ty­godnia Kul­tu­ry Bez Ba­rier, sto­łecz­ne in­sty­tu­cje kul­tu­ry otwo­rzą swoje po­dwo­je dla wszyst­kich gościna prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­ni­ka. Przygotowano spek­ta­kle z au­dio­de­skryp­cją, zwie­dza­nie wy­staw z tłu­ma­cze­niem na język mi­go­wy i za­ję­cia ta­necz­ne dla nie­peł­no­spraw­nych.

War­szaw­ski Ty­dzień Kul­tu­ry Bez Ba­rier ruszy w pią­tek, 27 wrze­śnia. Do udzia­łu w nim zgło­si­ło się 30 in­sty­tu­cji i or­ga­ni­za­cji, wśród nich m.​in. Mu­zeum Hi­sto­rycz­ne, Teatr Stu­dio, TR War­sza­wa, Teatr Po­wszech­ny, Mu­zeum Po­wsta­nia War­szaw­skie­go, Ga­le­ria Za­chę­ta, Mu­zeum Na­ro­do­we jak rów­nież pod­mio­ty pry­wat­ne, jak np. Nie­wi­dzial­na Wy­sta­wa, która na czas Ty­go­dnia po­ja­wi się w barze Stu­dio.

WTKBB to w sumie 50 wy­da­rzeń, dzię­ki któ­rym kul­tu­ral­ny sezon 2013/2014 sta­nie się prze­ło­mo­wy. Wspo­mnia­ne trzy­dzie­ści in­sty­tu­cji (w tym kil­ka­na­ście miej­skich) to naj­czę­ściej miej­sca wcze­śniej nie­do­stęp­ne.

- We wstę­pie Pro­gra­mu Roz­wo­ju Kul­tu­ry, na­sze­go pod­sta­wo­we­go do­ku­men­tu okre­śla­ją­ce­go prio­ry­te­ty w tej sfe­rze dzia­ła­nia mia­sta, na­pi­sa­li­śmy, że w 2020 r. chce­my wi­dzieć War­sza­wę otwar­tą, z bo­ga­tą, do­stęp­ną dla wszyst­kich, ofer­tą kul­tu­ral­ną, w któ­rej każdy może zna­leźć coś dla sie­bie. Wła­śnie po to jest ten Ty­dzień – po­wie­dzia­ła Hanna Gron­kie­wicz-Waltz, pre­zy­dent War­sza­wy.

- Chce­my, by nie­peł­no­spraw­ni miesz­kań­cy sto­li­cy stali się ta­ki­mi sa­my­mi od­bior­ca­mi, na ta­kich sa­mych pra­wach i za­sa­dach. Nie bę­dzie­my trak­to­wać ich w spo­sób uprzy­wi­le­jo­wa­ny, po pro­stu chce­my za­pew­nić im do­stęp do tego, co dla każ­de­go prze­cięt­ne­go War­sza­wia­ka jest już w za­się­gu ręki. Bo wszy­scy je­ste­śmy równi – do­da­ła pre­zy­dent sto­li­cy.

W pro­gra­mie War­szaw­skie­go Ty­go­dnia Kul­tu­ry Bez Ba­rier zna­la­zły się m.​in. po­ka­zy fil­mów z przy­go­to­wa­ny­mi na­pi­sa­mi, dys­ku­sje i zwie­dza­nie wy­staw tłu­ma­czo­ne na język mi­go­wy. Po­nad­to w pierw­szym ty­go­dniu paź­dzier­ni­ka uru­cho­mio­nych zo­sta­nie sie­dem cen­trów in­for­ma­tycz­nych wy­po­sa­żo­nych w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt, do­sto­so­wa­nych do po­trzeb osób nie­peł­no­spraw­nych. Szczegóły tutaj i na www.​wtkbb.​pl lub http://kulturabezbarier.org.

{jumi [*8]}

a