piątek, grudzień 01, 2023
Follow Us
czwartek, 14 wrzesień 2017 12:23

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTTK

Napisane przez PTTK
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTTK PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest najliczniejszym stowarzyszeniem skupiającym turystów i jedną z największych organizacji społecznych w kraju.

Do Towarzystwa na koniec 2016 r. należało 75.100 członków ( w tym młodzieży 19.776) zrzeszonych w 300 oddziałach.

Konkretnym wymiarem aktywności jednostek organizacyjnych w kończącej się kadencji są 84 tysiące imprez turystyki kwalifikowanej, w których wzięło udział prawie 2,5 miliona osób wędrując w większości po ponad 79 tysiącach kilometrów szlaków turystycznych wytyczonych, wyznakowanych i monitorowanych przez PTTK. W latach 2013-2016 w 29.999imprezach turystyki powszechnej wzięło udział 840.910 uczestników.

Turystycznej aktywności społeczeństwa służyły w kolejnych latach działania koncentrujące się wokół wiodących tematów: Rok Przewodników Turystycznych w PTTK (2013), obchody 140 rocznicy utworzenia Towarzystwa Tatrzańskiego (2013- 2014), Turystyka łączy pokolenia (2014), Turystyka aktywna (2015), Rok Krajoznawstwa Polskiego (2016), w roku 2017 podejmowane działania programowe toczą się pod hasłem Wisła łączy.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze nadal jest głównym ośrodkiem kształtowania krajoznawstwa w Polsce, ważnym ośrodkiem ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Upowszechniając postawy krajoznawcze związane  z poznawaniem i umiłowaniem Polski nadaje polskiej turystyce społeczny wymiar wykraczający poza uproszczone sprowadzanie jej do  kategorii produktu turystycznego.

Corocznie setki tysięcy osób wędruje po turystycznych szlakach, korzystając z obiektów PTTK.  Z myślą o rozwijaniu turystyki wielopokoleniowej zostało zawarte porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udziału wybranych obiektów PTTK w programie Karta Dużej Rodziny Szeroko pojętej edukacji służy działalność 25 regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK zaś budowaniu poszanowania tradycji i zabytków 7 muzeów PTTK. Czerpaniu inspiracji z tradycji, przypominaniu patriotycznej treści działań służyły okolicznościowe wydawnictwa a także obchodzone jubileusze kół, klubów i oddziałów.

Towarzystwo jest ośrodkiem społecznej i zawodowej aktywności kilkudziesięciotysięcznej kadry skupiając czynnych przewodników, posiadających uprawnienia zawodowe oraz pilotów wycieczek a przede wszystkim przodowników
i instruktorów różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, społecznych opiekunów przyrody, zabytków.

Ważną częścią kadry są nauczyciele – członkowie PTTK, opiekunowie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych PTTK. Zawdzięczamy im skutecznie prowadzoną edukację krajoznawczo-turystyczną, szczególnie wśród dzieci  i młodzieży. Najlepsi w tym gronie nadal wyróżniani są tytułem Nauczyciela Kraju Ojczystego wręczanego przy udziale przedstawicieli Ministra Edukacji Narodowej w siedzibie ministerstwa.

Zachęcamy młodzież do realizacji w PTTK swoich autorskich pomysłów turystycznych i krajoznawczych nie rezygnując przy tym z przedsięwzięć o wieloletniej tradycji. Kontynuowano organizowanie Ogólnopolskich Młodzieżowych Turniejów Turystyczno-Krajoznawczych, Ogólnopolskich Młodzieżowych Konkursów Krajoznawczych „Poznajemy Ojcowiznę”, konkursów krasomówczych dzieci i młodzieży w Legnicy i Golubiu -Dobrzyniu.

Towarzystwo działa również aktywnie w środowiskach: Wojska Polskiego, w zakładach pracy, na wsi  i osiedlach mieszkaniowych, będąc tam znaczącym ośrodkiem krzewienia turystyki.

PTTK przywiązuje dużą wagę do wychowania patriotycznego, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w licznych imprezach organizowanych na terenie całego kraju. W organizowanym po raz 56 Centralnym Zlocie Młodzieży PTTK „Palmiry 2016” uczestniczyło ponad 2.000 osób, w roku 2015 patronat honorowy nad Zlotem objął po raz pierwszy w historii – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Szereg przedsięwzięć programowych odbywało się pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Działania podejmowane w Roku Krajoznawstwa Polskiego objęte były patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W kadencji kontynuowano także w różnych formach kontakty zagraniczne oraz działalność na forum międzynarodowym, współpracując głównie z Klubem Słowackich Turystów, Klubem Czeskich Turystów i UECT. Nawiązano kontakty z Alpenverein Austria, zakończono współpracę z NFI w charakterze członka zbiorowego tego stowarzyszenia. Towarzystwo troszczy się o bazę dla turystyki kwalifikowanej, prowadzi obiekty, 

z których większość jest skategoryzowana zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych. Schroniska PTTK są nie tylko obiektami noclegowymi, pełnią również ważne funkcje dla bezpieczeństwa wędrujących i ochrony przyrody, są  ośrodkami promocji turystyki.. W grudniu 2015 r. ponownie po remoncie generalnym rozpoczął przyjmować gości dawny Dom Turysty PTTK w Zakopanem funkcjonujący pod nazwą Hotel Aries. W 2015 r. zmodernizowano Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK w Kamieniu.

W 2013 r. Towarzystwo zostało dostrzeżone i docenione w XII edycji Konkursu „Ekolaury” za projekt Zmniejszanie uciążliwości Schroniska PTTK na Hali Szrenickiej dla środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego. Rok później w XIII edycji konkursu w kategorii za całokształt  działalności na rzecz ochrony środowiska PTTK zostało uhonorowanie Ekolaurem Polskiej Izby Ekologii.

Ważna rolę w działalności PTTK spełniały komisje ZG oraz specjalistyczne jednostki PTTK: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie, Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi, Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK w Warszawie, Zarząd Majątkiem PTTK w Warszawie, Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK w Krakowie.

Budowaniu pozycji Towarzystwa jako stowarzyszenia prowadzącego ważną i społecznie użyteczną działalność służyły kontakty z ministerstwami, kancelarią Prezydenta RP, różnymi instytucjami oraz parlamentem. Przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK uczestniczyli w posiedzeniach komisji sejmowych, spotkaniach konsultacyjnych i ministerstwach, prezentując różne dziedziny działalności PTTK, przedstawiając opinie do przygotowywanych aktów prawnych dotyczących turystyki.

a