piątek, luty 23, 2024
Follow Us
poniedziałek, 07 marzec 2011 10:39

2010 udany dla funduszy inwestycyjnych

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
2010 udany dla funduszy inwestycyjnych www.sxc.hu

W ub.r. wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze zwiększyła się o 22,8 mld zł (24,4 proc.), co było rezultatem o 3,3 mld zł lepszym od roku 2009 - informuje najnowszy raport Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Na koniec ub.r. pierwszą piątkę największych TFI pod względem aktywów otwierało TFI Pio­ne­er Pe­kao i zamykało TFI PKO BP.

{jumi [*4]}Wg autorów dokumentu najlepszymi miesiącami wzrost wartości aktywów netto o 22,8 mld zł to najlepszy wynik rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce od 2007 r., czyli od momentu wybuchu kryzysu finansowego na świecie. To jednocześnie czwarty najlepszy rezultat w minionych 10 latach – większe wzrosty aktywów funduszy inwestycyjnych miały miejsce jedynie w latach 2005-2007. W ostatniej dekadzie średnie roczne tempo wzrostu aktywów funduszy w Polsce wyniosło 32,2 proc. Główną przyczyną tak znaczącego wzrostu wartości aktywów funduszy inwestycyjnych w 2010 r. był wzrost wartości instrumentów finansowych znajdujących się w ich portfelach inwestycyjnych. Niewiele mniejszą rolę odegrał jednak popyt ze strony dotychczasowych i nowych uczestników funduszy. Według rzeczywistych danych pochodzących z krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych łączne saldo nabyć i odkupień tytułów uczestnictwa wyniosło (9,39 mld zł) i było prawie czterokrotnie większe niż rok wcześniej (wzrost o 282 proc.). Dodatnie saldo odnotowano w trakcie 11 miesięcy 2010 roku (najwyższe – przekraczające 1,5 mld zł – zanotowano w marcu i kwietniu), jedynie w czerwcu było ono minimalnie ujemne. Łączna wartość nabyć wyniosła 82,64 mld zł (wzrost o 40,8 proc. w porównaniu z rokiem 2009), zaś wartość umorzeń sięgnęła 73,25 mld zł (o 30,2 proc. więcej niż w roku 2009).

Największą aktywność – zarówno po stronie nabyć jak i odkupień jednostek uczestnictwa – uczestnicy funduszy inwestycyjnych wykazali w dwóch ostatnich miesiącach 2010 r. (taka sama sytuacja miała miejsce w 2009 r). Dotyczyło to w szczególności grudnia, kiedy to wartości sprzedaży i odkupień przekroczyły 13 mld zł, podczas gdy w pozostałych miesiącach były zwykle o około połowę niższe. Stosunek aktywów netto funduszy do PKB wzrósł z 7,0 proc. do 8,3 proc. Według danych NBP relacja wartości udziałów w funduszach wspólnego inwestowania gospodarstw domowych do wartości ich depozytów w końcu trzeciego kwartału 2010 r. (brak jeszcze danych za IV kwartał) wzrosła z 16,0 proc. do 16,5 proc. W ujęciu statystycznym wartość środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych per capita wzrosła w okresie 12 minionych miesięcy o 24,3 proc. i wyniosła ok. 3,04 tys. zł. Udział funduszy inwestycyjnych w strukturze podmiotowej zadłużenia Skarbu Państwa w obligacjach i bonach skarbowych wzrósł z 6,4 do 6,5 proc. Struktura rynku funduszy inwestycyjnych w 2010 r. nie uległa zasadniczym zmianom. W skali całego roku zmiany rynkowych udziałów (mierzonych wartością aktywów netto) poszczególnych grup funduszy były zaledwie kilkuprocentowe. Jednak w odróżnieniu od roku 2009, kiedy to największy wzrost udziału w rynku odnotowały fundusze akcyjne, rok 2010 zapisał się przede wszystkim jako rok, w którym udział w rynku powiększały głównie fundusze posiadające w portfelach inwestycyjnych krótko-, średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne.

{jumi [*9]}

a