środa, grudzień 08, 2021
Follow Us
środa, 05 listopad 2014 13:42

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOKu Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOKu fot. SKOK Wołomin

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Decyzja KNF weszła w życie od 5 listopada 2014 r. Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wołomin został powołany Waldemar Stawski, członek rady nadzorczej mBank, który – wg komunikatu KNF - posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Wołomin poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego.
Ustanowienie zarządcy komisarycznego, na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 73 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, nie wpływa na organizację i sposób działania Kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Wołomin. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów Kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie.
W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK Wołomin z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami Kasy. Obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK Wołomin.
Zarządca komisaryczny został zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego z uwzględnieniem działań związanych z usunięciem ustalonych naruszeń przepisów prawa, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków Kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować realizacją programu oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą Kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych.
Państwowy nadzór KNF nad systemem SKOK sprawowany jest na podstawie ustawy o SKOK, która weszła w życie w dniu 27 października 2012 r. oraz jej nowelizacji, która obowiązuje od 12 czerwca 2013 r. Działania KNF od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK.
Depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.

W głosowaniu KNF uczestniczyli: Andrzej Jakubiak – przewodniczący KNF, Wojciech Kwaśniak – wiceprzewodniczący KNF, Lesław Gajek – wiceprzewodniczący KNF, Piotr Wiesiołek – wiceprezes NBP, Ludwik Kotecki – przedstawiciel ministra finansów oraz Jerzy Pruski – przedstawiciel prezydenta RP.

Waldemar Stawski, zarządca komisaryczny w SKOK Wołomin, ur. w 1958 r., jest ekspertem z zakresu bankowości i finansów. Pełni funkcję członka rady nadzorczej mBanku, jest członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu (jeszcze w 2012 r. był członkiem zarządu GKB) oraz dyrektorem Biura Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. w Gdyni, firmą zajmująca się wyceną i zarządzaniem wartością przedsiębiorstw. Wcześniej pełnił m.in. funkcję przewodniczącego zarządu komisarycznego Wschodniego Banku Cukrownictwa SA, zaś w 2000-2002 r. był wiceprezesem PKO BP.

a