środa, październik 20, 2021
Follow Us
środa, 15 wrzesień 2021 10:53

Europosłowie: strategia „od pola do stołu” musi zrównoważyć systemy żywnościowe UE Wyróżniony

Napisane przez PAP mp
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Strategia „Od pola do stołu” jest elementem Zielonego Ładu. Uwzględnia ona w kompleksowy sposób wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi Strategia „Od pola do stołu” jest elementem Zielonego Ładu. Uwzględnia ona w kompleksowy sposób wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi © European Union 2018 - Source : EP

Europosłowie z komisji środowiska (ENVI) oraz rolnictwa (AGRI) przyjęli w piątek sprawozdanie w sprawie strategii „od pola do stołu”. Zdaniem eurodeputowanych systemy żywnościowe UE muszą ograniczać ślad środowiskowy i klimatyczny, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe, zdrową dietę i godziwe dochody dla rolników.

W przyjętym sprawozdaniu europosłowie zwrócili uwagę, że przyjęta przez Komisję Europejską w maju 2020 r. strategia „od pola do stołu” jest kluczem do zaoferowania europejskim konsumentom uczciwej, przyjaznej dla zwierząt, zdrowej i przystępnej cenowo diety. Jak twierdzą, istnieje potrzeba zwiększenia zrównoważonego rozwoju na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, a każdy, od rolnika po konsumenta, ma do odegrania pewną rolę.

Strategia „Od pola do stołu” jest elementem Zielonego Ładu. Uwzględnia ona w kompleksowy sposób wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i podkreśla znaczenie związków między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństwa i zdrowiem planety. Strategia zakłada bardzo ambitne cele, takie jak: redukcja zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów, zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego. Realizacja tych założeń wymagać będzie wielorakich dostosowań technologicznych, głównie o charakterze inwestycyjnym, wymagających szerokiego transferu nowej wiedzy, a przede wszystkim wysokich kosztów dostosowawczych.

Zdaniem włoskiego europosła sprawozdawcy Herberta Dorfmanna (PPE) rolnicy mogą odegrać znaczącą rolę w walce ze zmianami klimatycznymi, ale odpowiedzialność za bardziej zrównoważone rolnictwo musi być wspólnym wysiłkiem. W jego ocenie również konsumenci mają tu do odegrania kluczową rolę.

„Rolnicy w Europie już teraz wykonują świetną robotę, więc kiedy słusznie prosimy ich o dalsze ograniczanie stosowania pestycydów, nawozów i antybiotyków, musimy wspierać ich, aby zapewnić rentowność ekonomiczną, aby produkcja nie była tylko przenoszona poza UE. Zapewnienie dostępności żywności w rozsądnych cenach musi nadal być priorytetem” – podkreślił włoski eurodeputowany.

Pestycydy i ochrona zapylaczy

Europosłowie komisji środowiska i rolnictwa zwrócili uwagę, że mimo iż UE posiada jeden z najbardziej rygorystycznych systemów na świecie, to proces zatwierdzania pestycydów musi zostać ulepszony, a ich stosowanie lepiej monitorowane.

Ich zdaniem potrzebne są również wiążące cele redukcji stosowania pestycydów. Państwa członkowskie powinny realizować takie cele w przeglądach swoich planów strategicznych WPR . Z kolei Komisja powinna opracować plan ograniczenia nakładów na środki syntetyczne wykorzystywane w rolnictwie. Z kolei państwa członkowskie powinny prowadzić systematyczny monitoring bioróżnorodności na gruntach rolnych, w tym owadów zapylających. Posłowie do PE zażądali również ostatnio wiążących celów dotyczących różnorodności biologicznej.

Posłowie do PE ponowili apel Parlamentu do Komisji o zapewnienie, że rewizja Wytycznych dotyczących pszczół doprowadzi do ochrony pszczół na poziomie określonym w wytycznych EFSA w tym zakresie z 2013 r. (zgodnie z jej sprzeciwem z 23 października 2019 r.).

Emisje gazów cieplarnianych (GHG)

W sprawozdaniu posłowie do PE stwierdzili, że rolnictwo i leśnictwo odgrywają ważną rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Dlatego też ich zdaniem muszą zostać zredukowane emisje gazów cieplarnianych, a naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla ulepszone.

Europosłowie ocenili, że pakiet „Fit for 55 do 2030” musi regulować i wyznaczać ambitne cele dotyczące emisji z rolnictwa i związanego z tym użytkowania gruntów.

Chociaż posłowie do PE postrzegają agroleśnictwo jako narzędzie do zmniejszenia presji na lasy naturalne, to zwrócili uwagę na znaczenie solidnych i surowych kryteriów dla produkcji energii odnawialnej z biomasy wzywając Komisję do przedstawienia kryteriów opartych na nauce w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Dobrostan zwierząt

Zdaniem eurodeputowanych istnieje potrzeba wspólnych, opartych na nauce wskaźników dobrostanu zwierząt, aby zapewnić silniejszą harmonizację w UE. Zgodzili się również, że Komisja powinna ocenić obecne prawodawstwo UE w tym zakresie.

Jednocześnie europosłowie ponowili apel do Komisji o przedstawienie wniosku w sprawie stopniowego wycofywania klatek do hodowli zwierząt w UE, wskazując jako możliwą datę do 2027 r.

Rolnictwo organiczne

Posłowie zgodzili się, że rolnictwo ekologiczne będzie ważną częścią ścieżki UE w kierunku bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych. Dlatego wyrazili poparcie dla ambicji zwiększenia do 2030 r. gruntów ekologicznych UE. Ich zdaniem rozwojowi i wzrostowi sektora ekologicznego musi towarzyszyć rozwój rynku i łańcucha dostaw .

Wsparcie dla rolników

W związku z tym, że rolnicy mają niższe dochody w porównaniu z innymi podmiotami łańcucha dostaw żywności oraz z resztą gospodarki europosłowie wezwali KE do zintensyfikowania wysiłków – w tym poprzez dostosowanie zasad konkurencji – w celu wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, tak aby mogli czerpać sprawiedliwy udział w zyskach z żywności produkowanej w sposób zrównoważony.

Według europosłów należy również zmodyfikować przepisy dotyczące zamówień publicznych, aby zachęcić do zrównoważonej produkcji żywności, w tym tradycyjnej i z oznaczeniami geograficznymi.

Źródło informacji: EuroPAP News

a