piątek, marzec 05, 2021
Follow Us
wtorek, 16 lipiec 2019 08:30

Deklaracja Arbitra - odzyskać dług taniej i szybciej Wyróżniony

Napisane przez Joanna Ptak
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Deklaracja Arbitra opracowana w PSSP ma usprawnić i zminimalizować koszty postępowań bezpośrednich. Deklaracja Arbitra opracowana w PSSP ma usprawnić i zminimalizować koszty postępowań bezpośrednich. Photo by Ian Espinosa on Unsplash

9 mld zł polskie firmy są winne innym przedsiębiorcom. Deklaracja Arbitra opracowana w PSSP ma usprawnić i zminimalizować koszty postępowań bezpośrednich.

Zatory płatnicze utrudniają działalność szczególnie mikro- i małym firmom – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Wierzyciele próbują więc różnych sposobów, by je odzyskać: jedni upominają się o pieniądze samodzielnie, inni oddają sprawę do sądu.

Tymczasem, wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących pracy polskich sądów powszechnych, średni czas oczekiwania na wyrok w sprawach gospodarczych – i to tylko w pierwszej instancji – wynosi 15 miesięcy. Co oznacza, że przez wszystkie instancje nierzadko spory pomiędzy przedsiębiorcami przechodzą latami. Alternatywą dla stale przedłużających się, nieodpowiadających potrzebom biznesu, postępowań sądowych są sądy polubowne. T

u spory trwają o wiele krócej – np. w największym w kraju sądzie arbitrażowym, czyli SA przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w ramach tzw. procedury uproszczonej, wyrok może zapaść już w ciągu 6 miesięcy. Jednak przedsiębiorcy oddają do arbitrażu tylko ok. 200 spraw rocznie, podczas gdy na wokandę polskich sądów powszechnych co roku trafia nawet 2 mln sporów gospodarczych.

Ten stan rzeczy chcą zmienić prawnicy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego (PSSP). By zachęcić biznes do oddawania sporów pod rozstrzygnięcie arbitrów, opracowali Deklarację Arbitra. Jej cel to także usprawnienie przebiegu oraz zminimalizowanie kosztów postępowań arbitrażowych. Bo – jak czytamy w raporcie Krajowego Rejestru Długów – z punktu widzenia przedsiębiorcy, który czeka na zapłatę, istotne jest jak szybko odzyska on dług i ile będzie musiał za to zapłacić.

Deklaracja Arbitra zawiera zasady dobrych praktyk arbitrażu, których stosowanie ma jeszcze skrócić czas postępowań, przy zachowaniu interesów wszystkich stron sporu. "To wyjście w stronę przedsiębiorców, których chcemy zachęcić do częstszego oddawania spraw spornych do polubownego rozstrzygania" – mówił w czasie prezentacji Deklaracji Arbitra prof. Eligiusz Krześniak, Prezes Zarządu PSSP.

Standardy postępowania arbitra wskazane w deklaracji dotyczą m.in. konsultowania ze stronami istotnych kwestii dotyczących organizacji postępowania, określania jego harmonogramu, wspierania stron w ugodowym załatwieniu sporu czy niezwłocznego zapoznawania się z pismami składanymi przez strony. Arbiter, podpisując deklarację, zobowiązuje się też do szybkiego rozwiązania sprawy.

Prof. Eligiusz Krześniak, w trakcie prezentacji Deklaracji Arbitra, wskazywał największe zalety arbitrażu. - Jako najważniejsze przewagi arbitrażu nad procesami sądowymi wskazuje się szybkość i poufność postępowania, a także profesjonalizm arbitrów, rozumiany jako wiedza i doświadczenie arbitra właściwe dla określonej sprawy i branży oraz umiejętność zapewnienia stronom poczucia, że ich racje zostały wysłuchane. Te cechy arbitrażu zostały odzwierciedlone w Deklaracji, w postaci zasad. Stosując je, arbitrzy poprowadzą postępowanie w sposób bardziej efektywny, zapewniając stronom poczucie bezpieczeństwa i komfortu możliwego w sytuacji sporu – mówił.

PSSP zakłada, że dzięki Deklaracji zwiększy się liczba spraw gospodarczych skierowanych do polubownego rozstrzygania. Przykładem dla polskich przedsiębiorców ma być Zachód, gdzie arbitraż jest bardzo popularny. Np. standardem w niemal całej Europie jest tzw. zapis na sąd polubowny stosowany w umowach o roboty budowlane, dzięki któremu ewentualne spory wynikłe z takiej umowy są rozstrzygane właśnie przez arbitrów. W Polsce to rozwiązanie stosowane jest sporadycznie.

Obecnie w Polsce działa ok. 50 sądów polubownych, zazwyczaj przy organizacjach branżowych. Największy, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w 2018 r. wydał 131 rozstrzygnięć i zajął się 158 nowymi sporami.

a