poniedziałek, kwiecień 22, 2024
Follow Us
poniedziałek, 21 wrzesień 2015 08:54

Skomplikowane, ale skuteczne

Napisane przez prawo.rp.pl
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Skomplikowane, ale skuteczne fot. freeimages.com

Dr Mariusz Bidziński, radca prawny, wspólnik w kancelarii Chmaj i Wspólnicy, opublikował na stronach internetowych Rzeczpospolitej interesującą analizę znowelizowanego Prawa zamówień publicznych. Wynika z niej, że PZP jest skomplikowane, ale nowe przepisy pozwalają na skuteczne rozstrzygnięcie przetargu.

Analiza została oparta na zakończonej niedawno sprawie wyłonienia dostawcy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z 45 miesięcznym serwisem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie przedłużyło się blisko o rok.

- Genezy wydarzeń należy szukać 14 sierpnia 2014 roku, kiedy ZUS dokonał pierwszego wyboru najkorzystniejszej oferty w wyżej wskazanym postępowaniu. Nie jest niczym wyjątkowym, że na to rozstrzygnięcie uczestnicy postępowania wnieśli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej – pisze mecenas Bidziński. Strony postępowania odwołując się do KIO liczą na wykluczenie konkurencji i pozyskanie danego zamówienia.

- Od wyżej wskazanego rozstrzygnięcia firma Galaxy Systemy Informatyczne wniosła odwołanie do KIO, w którym zażądała zarówno unieważnienia czynności odrzucenia własnej oferty, jak i wskazała na szereg naruszeń Zamawiającego związanych z oceną ofert swoich konkurentów – pisze dr Bidziński. Firma zarzuciła pozostałym uczestnikom postępowania uczestnictwo w zmowie przetargowej. KIO uwzględniła odwołanie, ale w wyroku z dnia 4 września 2014 r. nie podzieliła większości zarzutów. Według izby zmowa przetargowa nie miała miejsca. Jednocześnie podtrzymana została decyzja o odrzuceniu oferty Galaxy Systemy Informatyczne.

Galaxy Systemy Informatyczne zaskarżyło ten wyrok do Sądu Okręgowego w Warszawie. Ale sąd w grudniu 2014 roku odrzucił skargę ponieważ nie można zaskarżać korzystnego dla siebie wyroku.

- Należy w tym miejscu mieć na uwadze przede wszystkim art. 192 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, który wyraźnie wskazuje, że KIO wyrokiem może albo uwzględnić odwołanie albo je oddalić. Orzeczeniom KIO nieznane jest częściowe uwzględnianie przy jednoczesnym częściowym oddaleniu żądania odwołania, które jest właściwe orzeczeniom sądowym – tłumaczy w komentarzu dr Mariusz Bidziński.

Po zakończeniu postępowania skargowego ZUS wybrał dostawcę. Wygrała oferta firmy Medenit S.A. (poprzednio Teneo Systems). Również ten wybór został zaskarżony przez Galaxy Systemy Informatyczne do KIO, ale izba odrzuciła jej, ponieważ w jej ocenie zaskarżenie dotyczyło zarzutów już wcześniej rozstrzygniętych. Również to postanowienie KIO zostało zaskarżone, ale Sąd Okręgowy w Warszawie również je oddalił.

Według dra Bidzińskiego przebieg omawianego postępowania zwraca uwagę na problem, jest brak skorelowania przepisów Prawa zamówień publicznych z innymi przepisami (w tym zwłaszcza Kodeksu postępowania cywilnego).

- Zgodnie z art. 325 Kodeksu postępowania cywilnego, sentencja wyroku sądowego, powinna zawierać rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron. Zarówno doktryna jak i szerokie orzecznictwo potwierdza, że sprowadza się do rozstrzygnięcia o każdym z postawionych żądań. W efekcie spotkać można się z wyrokami, które jednocześnie uznają część żądań, jak i część z nich oddalają – wyjaśnia sytuację mecenas Bidziński.

Według dra Bidzińskiego postępowanie spełniło podstawowy cel Prawa zamówień publicznych, czyli doprowadziło do prawidłowej realizacji zamówienia.

a