wtorek, styczeń 31, 2023
Follow Us

Nawrocki

wtorek, 25 maj 2010 15:35

RPP: stopy bez zmian

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Piotr Wiesiołek, p.o. prezesa NBP, przewodniczący RPP Piotr Wiesiołek, p.o. prezesa NBP, przewodniczący RPP www.nbp.pl

Rada Polityki Pieniężnej na swym posiedzeniu w dniach 24-25 maja br. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

{jumi [*4]}Wynoszą więc one w dalszym ciągu w skali rocznej:

stopa referencyjna 3,50 proc.; stopa lombardowa 5,00 proc.; stopa depozytowa 2,00 proc.; stopa redyskonta weksli 3,75 proc.; stopa dyskontowa weksli 4,00 proc..

W specjalnym komunikacie RPP następująco skomentowała swą decyzję: W gospodarce światowej pojawiają się kolejne sygnały ożywienia. Pogłębiają się jednak różnice w perspektywach poprawy aktywności gospodarczej w poszczególnych regionach. Dane, które napłynęły od ostatniego posiedzenia, w tym wstępne dane o PKB w I kw. br., wskazują, że w Stanach Zjednoczonych ma miejsce wzrost aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz odbudowa popytu konsumpcyjnego. Wzrostowi konsumpcji sprzyja poprawa sytuacji na amerykańskim rynku pracy. W strefie euro wstępne szacunki wskazują na nieznaczny wzrost PKB w I kw. br. Jednak w związku z kryzysem fiskalnym w Grecji oraz dużą niepewnością co do tempa ograniczania nierównowag w finansach publicznych w niektórych innych krajach strefy euro pogorszyły się krótkookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego tego regionu. Jednocześnie w największych gospodarkach wschodzących ma miejsce szybki wzrost gospodarczy. Związane z tym ryzyko silnego pogłębienia się nierównowagi gospodarczej w wyniku boomu prowadzi do stopniowego zaostrzania polityki makroekonomicznej w tych krajach.

Dane dotyczące polskiej gospodarki wskazują na kontynuację poprawy koniunktury. Utrzymuje się wzrostowa tendencja produkcji przemysłowej. Wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, spadek stopy bezrobocia wg wstępnych szacunków (po usunięciu czynników sezonowych) oraz utrzymywanie się liczby nowych ofert pracy na wysokim poziomie mogą sygnalizować stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy. Towarzyszy temu realny wzrost w ujęciu rocznym – drugi miesiąc z rzędu – wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, choć na razie pozostaje on umiarkowany. W kwietniu 2010 r. roczna inflacja CPI ponownie się obniżyła (do 2,4 proc.), kształtując się nieznacznie poniżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. Spadek inflacji wynikał w dużym stopniu z obniżenia się rocznej dynamiki cen żywności. Jednocześnie spadła także – choć w mniejszym stopniu niż inflacja CPI – inflacja bazowa. Czynnikiem ograniczającym spadek inflacji CPI był natomiast wzrost rocznej dynamiki cen energii. Według dostępnych prognoz, w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji będzie nadal obniżał się ze względu na ujemne efekty bazy związane z silnym wzrostem cen wyrobów akcyzowych i cen żywności w 2009 r. Rada ocenia prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej lub powyżej celu inflacyjnego za zbliżone.

Rada podtrzymuje stanowisko, że przystąpienie Polski do ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po spełnieniu niezbędnych warunków prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.

{jumi [*9]}

a