niedziela, czerwiec 26, 2022
Follow Us
czwartek, 28 kwiecień 2022 11:22

„Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodną” konferencja Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

„Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodną” to wydarzenie ma służyć wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń w zakresie podejmowanych działań  skutkujących ograniczeniem negatywnego oddziaływania zmian klimatycznych na codzienne życie  mieszkańców, będących punktem wyjścia do tworzenia długofalowych strategii działań samorządowych w obszarze gospodarki wodnej. 

Nasilające się z każdym rokiem ekstremalne zjawiska pogodowe stwa rzają realne zagrożenia dla mieszkańców, gospodarstw domowych czy  gospodarstw rolnych. Taka sytuacja wymaga podjęcia szeregu systemowych działań samorządu  terytorialnego, które docelowo powinny przekładać się na: • ochronę przed podtopieniami oraz powodziami, wywołanymi deszczami  ulewnymi i nawalnymi, 

  • łagodzenie pojawiających się zagrożeń w wyniku wystąpienia suszy, • poprawę jakości zielonej i błękitnej infrastruktury przez stworzenie  różnorodnych habitatów wspierających kształtowanie się i podtrzymanie  bioróżnorodności w realizowanych zadaniach w zakresie gospodarki  wodnej (np. zbiorniki retencyjne) i istniejących ekosystemach (np. rehabili tacja cieków, rehabilitacja zbiorników), 
  • poprawę jakości życia mieszkańców poprzez generowanie korzystnego  mikroklimatu w przestrzeni zurbanizowanej (m.in. w wyniku budowy  obiektów błękitno-zielonej infrastruktury), 
  • zachowanie różnorodności biologicznej poprzez działania adaptacyjne  do zmian klimatu związane 

z zatrzymaniem wody deszczowej i kształtowaniem różnorodnych habita tów w inwestycjach wodnych, 

  • podniesienie świadomości społecznej nt. konieczności adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonej gospodarki wodami przy jednoczesnej  ochronie różnorodności biologicznej, 
  • edukację ekologiczną mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, • poprawę jakości wody w ciekach płynących i zbiornikach wodnych, • przywrócenie naturalnego układu hydrologicznego, bioróżnorodności i  procesów ekologicznych 

w systemach wodnych, 

  • spowolnienie odpływu wód opadowych i roztopowych, • utworzenie rezerwy wodnej dla potrzeb podlewania zieleni. 

Konferencję zorganizował Wójt Gminy Stare Babice  oraz Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa  Komunalnego „EKO-BABICE” 

 

AGENDA KONFERENCJI 

9:00-9:15 | Powitanie Wójt Gminy Stare Babic Sławomir Sumka 

BLOK 1 – WYZWANIA I SZANSE DLA REGIONU 

9:15-9:45 | Prezentacja EKO-BABICE 

Wyzwania dla gmin w obszarze zagospodarowania wód opadowych będące skutkiem zmian  klimatycznych na przykładzie Gminy Stare Babice. 

9:45-10:15 | Prezentacja Kampinoski Park Narodowy 

Aspekty hydrologiczne w Kampinoskim Parku Narodowym. 

10:15-10:45 | Prezentacja Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego 

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą na przykładzie projektu  LIFERADOMKLIMA-PL 

10:45-11:00 | Przerwa kawowa 

BLOK II – WSPARCIE INSTYTUCJONALNE 

11:00-11:20 | Prezentacja NFOŚiGW 

Oferta NFOŚiGW w zakresie finansowania zagospodarowania wód gruntowych. 

11:20-11:50 | Prezentacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Powodzie błyskawiczne jako przykład zjawisk ekstremalnych będących konsekwencją zmian  klimatycznych. 

11:50-12:20 | Prezentacja WFOŚiGW w Warszawie  

Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną przez WFOŚiGW w Warszawie  12:20-13:00 | Przerwa kawowa

BLOK III – KOMPONENT MERYTORYCZNY 

13:00-13:30 | Prezentacja SGGW 

Zielono-błękitna infrastruktura jako narzędzie adaptacji do zmiany klimatu. 

13:30-14:00 | Prezentacja Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zasoby wodne Polski – agrotechniczne uwarunkowania retencji i dystrybucji wody 

14:00-14:15 | Przerwa kawowa 

BLOK IV – KOMPONENT MERYTORYCZNY 

14:15-14:45 | Panel dyskusyjny – DEBATA EKSPERCKA 

14:45-15:30 | Panel dyskusyjny – DEBATA SAMORZĄDOWA 

ZAKOŃCZENIE 

15:30-15:45 | Podsumowanie konferencji.

a