poniedziałek, grudzień 04, 2023
Follow Us
wtorek, 21 wrzesień 2010 10:29

Forum Ekonomiczne w Krynicy - podsumowanie

Napisane przez KW / Forum Ekonomiczne
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zygmunt Berdychowski Zygmunt Berdychowski

Traktat lizboński diametralnie zmienił sposób myślenia i patrzenia na przyszłość integracji europejskiej - uważa Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego podsumowując tegoroczne forum w Krynicy.

Ożywiona dyskusja o nowym porządku Wspólnoty trwa już od dłuższego czasu, a pierwsze miesiące obowiązywania traktatu jeszcze ją wzmocniły. Nowy sposób myślenia o Unii Europejskiej nie dotyczy tylko sfery politycznej, ale także bardzo ważnych zagadnień ekonomicznych, stabilizacji gospodarczej, bezpieczeństwa energetycznego, przyszłości finansów publicznych. Stąd nie brakowało dyskusji jak po głębokim kryzysie stymulować odradzającą się powoli koniunkturę. Forum Ekonomiczne w Krynicy zawsze stanowiło ważny głos w debacie nad przyszłością Europy. Tegoroczne spotkanie, jego wielkość i ranga gości dowodzi, że głos ten jest szczególnie istotny, a echa krynickich dyskusji słychać nie tylko w całej Europie, ale także daleko poza jej granicami. Każdy kto dziś jest w Krynicy musi przyznać, że formuła Forum oparła się kryzysowi. I nie chodzi tu tylko o aspekt ekonomiczny ale raczej o stale rosnącą różnorodność i wszechstronność doświadczeń, poglądów i opinii które znajdują swoje miejsce w krynickich debatach.

XX Forum Ekonomiczne w Liczbach
- 5 sesji plenarnych
- ponad 130 paneli dyskusyjnych
-ponad 2300 gości
-niemal 500 dziennikarzy reprezentujących około 200 redakcji

"Otwarty rząd" - nowe formy dialogu publicznego i współpracy obywatelskiej."
W ramach bloku „Państwo i Reformy" XX Forum Ekonomicznego w Krynicy, Fundacja Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe wraz ze Stowarzyszeniem Projekt : Polska zorganizowała dyskusję panelową pt. "Otwarty rząd" - nowe formy dialogu publicznego i współpracy obywatelskiej. W dyskusji udział wzieli: Minister Michał Boni, Susan Pointer, Dyrektor ds. Dyplomacji Publicznej, Google, Juliana Rotich - Dyrektor Programowy, współzałożycielka projektu Ushahidi oraz Prof. Linnar Viik Członek Zarządu Estońskiego Kolegium IT oraz Dr Alek Tarkowski, koordynator projektu Creative Commons Polska. Dyskusję moderował mec. Igor Ostrowski, członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera.

Cyfrowe technologie stają się coraz ważniejszym elementem życia osobistego i społecznego. Cyfrowa rewolucja dotyczy wszystkich - użytkowników Internetu, telefonii komórkowej oraz klientów coraz liczniejszych usług oferowanych w cyfrowych sieciach. Polska cyfrowa, nowa rzeczywistość, wymaga stworzenia nowych reguł, które odpowiedzą na jej wyzwania.

Podczas dyskusji omówiono skalę wyzwań jak i szans związanych z wykorzystywaniem nowych technologii. Jedna z istotnych szans dotyczy sfery publicznej - budowy zupełnie nowej jakości dialogu społecznego, zaangażowania obywateli i usprawnienie licznych procesów zarządzania państwem. Wykorzystując możliwości jakie daje Internet, administracja publiczna ma możliwość wdrożenia programów innowacyjnych zmierzających do większej otwartości, przejrzystości oraz - co najważniejsze - współpracy obywateli.

Jak wspomniał Igor Ostrowski: model "otwartego rządu" to pierwszy krok w kierunku budowy demokracji partycypacyjnej; to model w którym administracja publiczna pełni funkcję platformy współpracy obywateli, wykorzystując wiedzę i doświadczenie "rozproszone" w społeczeństwie. Wyborcy, prócz oddawania głosu do urn, mogą bezpośrednio uczestniczyć w procesach rządzenia: w zbieraniu informacji, jej ocenie, w podejmowaniu decyzji czy w monitorowaniu zgodności. Co najważniejsze, zachęcając obywateli do współpracy zwiększamy zaangażowanie w sprawy publiczne. Program Open Government (Otwartego Rzadu) został już wprowadzony w Stanach Zjednoczonychh, Wielkiej Brytanii oraz w pewnym zakresie w Estonii. O doświadczeniach tego kraju opowiadał Prof. Linaar Viik. Paneliściu zastanawiali się nad możliwościami wprowadzenia podobnego programu w Polsce. Minister Michał Boni opowiedział o prowadzonych pracach nad podobnym programem w Polsce i zapowiedział przygotowanie pierwszej ustawy o otwartych zasobach publicznych.

W dyskusji omówiono także rolę trzeciego sektora, w tym organizacji, takich jak Projekt : Polska. Podkreślono. że rolą NGOsów jest wpieranie administracji w procesie budowy "otwartych metod rządzenia" oraz wdrażanie projektów komplementarnych w dziedzinach, gdzie aparat państwowy zawodzi.

Szymon Gutkowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Projekt : Polska poinformował o utworzeniu Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, think-tanku zrzeszającego wybitnych ekspertów, pracujących nad metodami wykorzystywania technologii teleinformatycznych na rzecz budowy kapitału społecznego i sprawnego państwa. Celem przewodnim Centrum będzie opracowanie planu budowy Polski Cyfrowej przy jak najpełniejszym zaangażowaniu społecznym. Centrum powstaje przy wsparciu The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, fundacji utworzonej między innymi przez Ford Foundation, German Marshall Fund of the United States, Open Society Institute oral Rockefeller Brothers Fund w celu wpierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Projekt koordynowany jest przez Dra Alka Tarkowskiego.

Pierwszym projektem realizowanym przez Centrum będzie właśnie przygotowanie programu wdrożenia otwartych metod rządzenia - platformy cyfrowego publicznego dialogu oraz współpracy społeczeństwa obywatelskiego. Jak stwierdził Dr Alek Tarkowski: technologie cyfrowe oferują nowe szanse dla demokracji partycypacyjnej, zapewniając przejrzystość działań rządowych i wspierając dialog społeczny. Model "otwartego rządu" (open government) jest intensywnie wdrażany w krajach takich jak USA i Wielka Brytania. To także wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego, które ma w rękach narzędzia "masowej indywidualnej komunikacji", zdolne zmieniać relacje władzy.

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski: to faktyczna reaktywacja Grupy Wyszehradzkiej
- To faktyczna reaktywacja Grupy Wyszehradzkiej – powiedział Minister Sprawiedliwości RP Krzysztof Kwiatkowski w trakcie konferencji prasowej podsumowującej szczyt ministrów sprawiedliwości Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Ministrowie spotkali się przy okazji XX Forum Ekonomicznego w Krynicy, które w tym roku – po raz pierwszy – poza gospodarką poświęcone było także kwestiom prawnym.

W szczycie ministrów sprawiedliwości Grupy Wyszehradzkiej w Krynicy – poza Ministrem Sprawiedliwości RP Krzysztofem Kwiatkowskim – udział wzięli: Jiří Pospíšil - Minister Sprawiedliwości Republiki Czech, Lucia Žitňanská - Minister Sprawiedliwości Republiki Słowacji oraz Róbert Répássy - Wiceminister Sprawiedliwości Republiki Węgier

Polskę reprezentowali także Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP – Jacek Czaja oraz Piotr Kluz.

Ministrowie wspólnie wzięli udział w moderowanym przez prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego panelu dyskusyjnym pt. „Wymiar sprawiedliwości w Europie – jak sprostać wyzwaniom".

- Żyjemy w czasie ciągłych zmian geopolitycznych, społecznych i technologicznych. Niezależnie jednak od tych zmian autorytet wymiaru sprawiedliwości, jako jednego z podstawowych filarów demokratycznego państwa prawa, zawsze powinien opierać się na jakości i efektywność jego działania – mówił w trakcie dyskusji Minister Krzysztof Kwiatkowski. - Problemy, które stanowią obecnie największe wyzwanie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości można postrzegać dwojako. Z punktu widzenia społeczeństwa, ale również z punktu widzenia kadry sędziowskiej - dodał.

Podczas dyskusji rozmawiano o przygotowanych w resorcie sprawiedliwości projektach dotyczących m.in. szybkiej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie on-line (tzw. S-24) czy też dalszym wzmacnianiu e-sądu.

Wyzwania stojące przed wymiarem sprawiedliwości nie tylko Polski, ale także Czech, Słowacji i Węgier były tematem spotkań bilateralnych, do jakich doszło w trakcie szczytu ministrów.

Rozmowy polskiego i węgierskiego ministrów sprawiedliwości poświęcone były priorytetom Prezydencji obu krajów w Unii Europejskiej. Węgrzy obejmą ją już 1 stycznia 2011 r., Polacy – pół roku później.
- Niezwykle cieszy mnie fakt, iż nasze kraje podjęły działania mające na celu usprawnienie procesu przygotowań do Prezydencji w Radzie UE. Jestem przekonany, iż podpisane 24 marca 2010 r. Porozumienie w sprawie współpracy w związku z nadchodzącym sprawowaniem przewodnictwa w Radzie UE przez Węgry i Polskę przyczyni się do wzmocnienia współpracy między naszymi Ministerstwami, a w konsekwencji umożliwi to osiągnięcie wyznaczonych priorytetów programowych obu naszych Prezydencji – mówił w trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Jesteśmy bardzo zainteresowani szczegółowymi informacjami nie tylko na temat priorytetów Prezydencji węgierskiej lecz także techniczną stroną przygotowań. Wszelkie informacje będziemy uważać za bardzo przydatne. Chcielibyśmy skorzystać z już zdobytej wiedzy i doświadczeń Ministerstwa Sprawiedliwości Węgier - dodał.
Ministrowie rozmawiali także na temat planowanej reformy sądownictwa, a w szczególności wprowadzenia ocen okresowych sędziów, co jest zamiarem Ministerstwa Sprawiedliwości Węgier. Jednym z efektów spotkań Ministrów będzie powstanie specjalnej polsko-węgierskiej grupy roboczej, mającej na celu wspólne przygotowania do Prezydencji obu krajów w Unii Europejskiej.

Rozmowy z czeskimi partnerami poświęcone były m.in. reformie wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa upadłościowego. Przede wszystkim dotyczyły jednak funkcjonującemu w Polsce Systemowi Dozoru Elektronicznego, wprowadzenie którego – wzorując się na polskich rozwiązaniach – planują Czesi. Minister Krzysztof Kwiatkowski nie tylko podzielił się z ministrem sprawiedliwości Czech doświadczeniami z wdrażania systemu w Polsce, ale przekazał mu także komplet materiałów dotyczący tego procesu.

Przedstawiciele słowackiego ministerstwa sprawiedliwości poprosili polskiego Ministra o informacje na temat planowanej reformy sądownictwa, a w szczególności na temat wdrożenia ocen okresowych sędziów połączonych z indywidualnym planem ich rozwoju. Ministrowie wymienili także doświadczenia związane z funkcjonujących na Słowacji centrami pomocy prawnej obywatelom. Dyskutowali także o polskich rozwiązaniach dotyczących bezpłatnej pomocy i informacji prawnej.

Kluczowym momentem szczytu było podpisanie Deklaracji o współpracy w zakresie zwiększania efektywności wymiaru sprawiedliwości.

Podstawowym celem Deklaracji jest podjęcie współpracy w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości i efektywności pracy wymiaru sprawiedliwości, nawiązanie otwartej i konstruktywnej współpracy oraz przygotowanie odpowiednich środków, z myślą o dążeniu ku zwiększaniu efektywności wymiaru sprawiedliwości (szczególnie w zakresie stosowania nowoczesnych technologii).

- Obecnie dzięki szybkim łączom on-line rozważamy m.in. utworzenie wspólnego centrum serwisowego, które wykonywałoby we wszystkich państwach usługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Zastanawiamy się także nad ewentualnym wspólnym centrum szkoleniowym lub centrum eksperymentalnym dla obsługi sądów w zakresie IT – mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. - W ten sposób wszyscy będziemy mieli dostęp do nowoczesnych rozwiązań, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Dlatego też, niezwykle cieszy mnie podpisanie Deklaracji dotyczącej współpracy w zakresie zwiększania efektywności wymiaru sprawiedliwości. Dzięki niej szybciej dojdziemy do wytyczonych tutaj celów – dodaje.

Ponadto, w trakcie spotkania ministrów sprawiedliwości państw Grupy Wyszehradzkiej Ministerstwo Sprawiedliwości RP zaproponowało projekt międzynarodowej współpracy w celu opracowania wspólnych strategii i planów działania dla wzmocnienia rozwoju wiedzy o adaptacji systemów prawnych i instytucji wymiaru sprawiedliwości do wymagań związanych z integracją europejską w państwach naszego regionu.

Projekt będzie oparty na analizie procesu demokratycznych przemian w państwach Europy Środkowej i oddziaływania UE na zmiany w prawie i instytucjach wymiaru sprawiedliwości i definiował zadania na przyszłość. Połączy potencjał partnerów projektu w zakresie wypracowywania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania publicznego, ukierunkowanego na ulepszenie funkcjonowania administracji wymiaru sprawiedliwości i poprawę jakości usług publicznych oraz utworzenie sieci bezpośrednich kontaktów pomiędzy kadrą zarządzającą wymiarem sprawiedliwości.

Wynikiem projektu będzie opracowanie bilansu transformacji systemów sądowniczych w Europie Środkowej po dwudziestu latach przemian społeczno-gospodarczych z perspektywy sędziego i użytkownika oraz analiza metod zarządzania kapitałem ludzkim, infrastrukturą i i informacją w wymiarze sprawiedliwości w Europie Środkowej. Celem projektu będzie opracowanie elementów wspólnej strategii rozwoju instytucji i organizacji wymiaru sprawiedliwości w Europie Środkowej.

Przedmiotem prac będzie także analiza modelu postępowania w sprawach gospodarczych w ujęciu porównawczym na tle zobowiązań wynikających z członkostwa w UE.
Projekt będzie finansowany ze środków europejskich z Funduszu Operacyjnego dla Europy Środkowej. Jego koszt ocenia się wstępnie na 2 miliony Euro.

a