updated 12:00 AM CEST, Wrz 30, 2016

Samowola towarzystw ubezpieczeniowych

Wyróżniony Samowola towarzystw ubezpieczeniowych fot. sxc.hu
Towarzystwa ubezpieczeniowe ignorują przepisy polskiego prawa i z zasady rażąco zaniżają kwoty zadośćuczynień pieniężnych, lub nie przyznają ich w ogóle dla bliskich poszkodowanych, którzy zmarli na skutek wypadków, do których doszło przed 3 sierpnia 2008 r.

Z doświadczeń Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) wynika, że ubezpieczeniodawcy zasłaniają się brakiem więzi pomiędzy najbliższymi członkami rodziny, znacznym upływem czasu, brakiem leczenia psychiatrycznego, a także brakiem podstawy prawnej do wypłaty zadośćuczynienia.

- Ubezpieczyciele lekceważą obowiązujące przepisy prawne, orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Mimo, że polskie prawo jest w tym zakresie bardzo precyzyjne, bliscy poszkodowanych zderzają się z zaniżaniem należnych im kwot tytułem zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej a także odmowami wypłat co do zasady. Apeluję do towarzystw ubezpieczeniowych o dobrą wolę - podkreśla mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

Działania towarzystw ubezpieczeniowych na niekorzyść bliskich poszkodowanych są o tyle niezrozumiałe, że polskie sądy w zdecydowanej większości nie podzielają argumentacji ubezpieczycieli i wydają wyroki korzystne dla bliskich ofiar wypadków.

- Lekceważąca postawa towarzystw ubezpieczeniowych nas dziwi. Ubezpieczyciele zaniżają kwoty przyznawane tytułem zadośćuczynienia pieniężnego a także odmawiają wypłat, mimo że doskonale zdają sobie sprawę z tego, że sądy staną po stronie bliskich poszkodowanych. Towarzystwa skazują rodziny na kilkunastomiesięczną zwłokę w wypłacie zadośćuczynień. Nie ma to też nic wspólnego z rachunkiem ekonomicznym, ponieważ sądy nakazują wypłatę środków wraz z ustawowymi odsetkami. Zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe potrafi przyznać na etapie likwidacyjnym zadośćuczynienie bardzo zaniżone o wartości jedynie symbolicznej. Przykład? Matce, która straciła w wypadku dwie córki i leczy się psychiatrycznie, zaoferowano zaledwie 50 tys. zł - podkreśla Joanna Smereczańska-Smulczyk.

Na koniec III kwartału 2015 r. Kancelaria Radców Prawnych EuCO prowadziła 3354 sprawy o wartości przekraczającej 174 mln zł przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym o wypłatę zadośćuczynień za wypadki, do których doszło przed 3 sierpnia 2008 r. Na etapie przedsądowym EuCO prowadzi 3017 spraw o wartości 197 mln zł.

Zadośćuczynienie to środki finansowe, które stanowią rodzaj rekompensaty za krzywdy po stracie najbliższego członka rodziny zmarłego w wyniku wypadku, którego nie był wyłącznym sprawcą. O to świadczenie mogą starać się bliscy ofiary: dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, konkubenci a w indywidualnych przypadkach narzeczeni, teściowie, zięciowie, synowe, pasierbowie, ojczymowie i macochy. W znakomitej większości przypadków stroną zobowiązaną do wypłaty zadośćuczynienia jest towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca wypadku posiadał wykupioną polisę OC (komunikacyjną, rolną, dla firm).

Starający się o odszkodowanie musi zgromadzić oświadczenia osób, które potwierdzą faktyczny układ stosunków rodzinnych. Należy również przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą korzystanie z pomocy specjalistów; psychologów i psychiatrów dla wykazania krzywdy emocjonalnej i cierpienia psychicznego, jeżeli takie leczenie było prowadzone.

Kwota zadośćuczynienia powinna pomóc bliskim w dostosowaniu się do nowej sytuacji życiowej, zrekompensować przedwczesną utratę członka rodziny, zmierzać do naprawienia szkody w postaci doznawanych przez bliskich cierpień fizycznych i przeżyć psychicznych oraz musi być ekonomicznie odczuwalna.

Warto podkreślić, że bliscy ofiar wypadków mają prawo do zadośćuczynienia nawet wtedy, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło im wcześniej odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci najbliższego członka rodziny.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Kapitałowa EuCO działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i w ciągu 11 lat stała się jedną z wiodących instytucji wspierających ofiary wypadków w walce o odszkodowania. Od 2010 r. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  EuCO pomogło już 120 tys. osób i wywalczyło dla nich ponad 1 mld zł odszkodowań.